Het PieterBrueghelHuis wil graag een fijne tijd bieden aan mensen die op zoek zijn naar ontmoeting, aandacht of een ontspannen activiteit. Iedereen is welkom om onze huiskamer binnen te lopen en er huiselijke gezelligheid te ervaren.

Om het PieterBrueghelHuis te exploiteren is er een duidelijk bedrijfsplan en een stabiele organisatie met een viertal parttime personeelsleden en ongeveer 80 vrijwilligers. Wij hebben een Stichting Vrienden van het PieterBrueghelHuis opgericht met het doel zowel het gebouw, nu en in de toekomst, goed te beheren als het mogelijk te maken van verdere nieuwe activiteiten. 

Als bestuur van de Vrienden van het PieterBrueghelHuis willen wij ons inspannen om door fondsenwerving en sponsoring zo goed mogelijk het PieterBrueghelHuis te ondersteunen, bijvoorbeeld door het oprichten van een “club van honderd”.  

Statutaire doelstelling
– De uitgangspunten van de Stichting Vrienden van het PieterBrueghelHuis zijn het in financiële en in facilitaire zin ondersteunen van de Stichting het PieterBrueghelHuis
– Afwezigheid van winstoogmerk
– Indien de Stichting ontbonden wordt en er sprake is van een batig saldo zal dit worden gedoneerd aan een sociale en/of culturele instelling met een doelstelling van algemeen maatschappelijk belang.

Missie
Zoals in de Statuten van de Stichting Vrienden van het PieterBrueghelhuis is vastgelegd het in materiële en immateriële zin ondersteunen van de Stichting het PieterBrueghelHuis. Dit op een manier dat zowel de projecten van het PieterBrueghelHuis voor de bevolking van de gemeente Meierijstad zo goed en maximaal mogelijk kunnen worden gerealiseerd als ook de bedrijfsvoering van het PieterBrueghelHuis goed en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Beleid
De bestuursleden van de Stichting Vrienden van het PieterBrueghelHuis zullen zich inspannen om actief financiële middelen te verwerven in de Meierijstadse samenleving. Zij zullen dit proberen te doen door gebruik te maken van de hen bekende netwerken.

Verder zullen zij proberen een actieve en adviserende rol te spelen bij de realisatie van de doelstellingen van het PieterBrueghelHuis.

Actueel is nu het verwerven van fondsen voor de aanschaf van zonnecollectoren voor het PieterBrueghelhuis. Zowel van de werkzaamheden als het resultaat hiervan zal het bestuur van de Stichting Vrienden van het PieterBrueghelHuis zowel inhoudelijk als cijfermatig verslag doen.

Beheer
Vermogen van de Stichting Vrienden van het PieterBreughelHuis zal worden beheerd door het bestuur. Aan het eind van het boekjaar wordt in een financieel verslag met toelichting gemaakt waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard. Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de instelling en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid.
De vaste kosten van de Stichting Vrienden van het PieterBrueghelHuis zijn beperkt tot het administratie-pakket en de rekening bij de Rabobank.
Aan de bestuurders wordt geen vergoeding verstrekt.

Het bestuur
J.F.A. van Hout; Voorzitter
F.E.M. van Campen; Secretaris
F.M.W. Visser; penningmeester

De ANBI status is aangevraagd.  
RSIN 860533219

Het jaarverslag 2019

Website van de Stichting Vrienden van het PieterBrueghelHuis
https://pieterbrueghelhuis.nl/vrienden-van-pieterbrueghel-huis/